Algemene Voorwaarden.


Sanne Vissers, Sanne Vissers Photography gevestigd te Eijsden onder KvK 78646863.

1.ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Sanne Vissers Photography.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken. Beide partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast door Sanne Vissers Photography.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sanne Vissers Photography en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


2. INSCHRIJVING EN BETALING

2.1 Het boeken van een fotoshoot of andere diensten en producten kan via de website of via een e-mail te sturen naar Sanne Vissers Photography. Na het boeken van een fotoshoot of andere diensten en producten is er een totstandkoming en is de deelnemer/koper gebonden aan de overeenkomst.

2.2. Na het boeken van een dienst of product ontvangt de deelnemer/koper een factuur voor de totaalsom. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt Sanne Vissers Photography zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen.

2.3 In geval van annulering van een dienst/product door de deelnemer/koper, om welke reden dan ook, wordt 50% van de totaalsom in rekening gebracht, tenzij door Sanne Vissers Photography de datum word verplaatst of geannuleerd.

2.4 Mocht jezelf niet in staat zijn om deel te nemen aan een fotoshoot of andere dienst van Sanne Vissers Photography, dan mag iemand anders jouw plaats innemen. Wel dient dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang per e-mail te worden gemeld. Indien de verandering leidt tot extra kosten voor Sanne Vissers Photography, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag en de eventuele extra kosten.

2.5 Bij het boeken van een dienst of product bij Sanne Vissers Photography waardoor Sanne Vissers Photography niet in staat is de afspraak op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Sanne Vissers Photography een nieuwe datum zoeken met de klant.

2.6 Bij slecht weer op de afgesproken dag van de boeking zal Sanne Vissers besluiten of er een nieuwe datum tot stand komt of dat het doorgaat. Bij geen zon zal de fotoshoot op de afgesproken dag doorgaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen met klant. Sanne Vissers Photography zal met de klant kosteloos een nieuwe datum afspreken bij annulering door de weersomstandigheden.

2.7 Alle bedragen genoemd op de website en/of in het informatie pdf zijn inclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

2.8 De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn terwijl de dienst/ product is geleverd, zal Sanne Vissers Photography stappen ondernemen om contact met de klant op te zoeken. Indien de factuur na 35 dagen na factuurdatum nog niet voldaan is, dan is Sanne Vissers Photography genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarbij komende kosten zijn dan voor de rekening van de klant.

2.9 Alle prijzen die opgesteld zijn voor producten en diensten kan Sanne Vissers Photography ten alle tijde wijzigen.


3.AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Sanne Vissers Photography is immers aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant/deelnemer.

3.2 Sanne Vissers Photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sanne Vissers Photography is uitgegaan van door de klant/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.3 Sanne Vissers Photography accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de fotoshoot andere diensten en producten naar de bestemming vanwege overmachtsituaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De klant/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

3.4 De klant/deelnemer is tijdens de fotoshoot of andere diensten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Sanne Vissers Photography. Sanne Vissers Photography is in geen geval aansprakelijk voor fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijden de shoot.

3.5 Sanne Vissers Photography is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Sanne Vissers Photography ingeschakelde derden.

3.6 De uitvoering van de opdracht/dienst geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant/deelnemer. Sanne Vissers Photography is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Sanne Vissers Photography.

3.7 De klant/deelnemer dient de schade waarvoor Sanne Vissers Photography aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Sanne Vissers Photography te melden.

3.8 De deelnemer/klant vrijwaart Sanne Vissers Photography voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer/klant toerekenbaar is.

3.9 Deelname aan een dienst van Sanne Vissers Photography geschiedt op volledig eigen risico van de klant/deelnemer. Hierbij is Sanne Vissers Photography niet verantwoordelijk voor onverwachte bijkomende kosten, zoals een penning om toegang te hebben voor ene locatie of een boete, omdat er geen toegang was gevraag voor de locatie. Mocht een penning of toestemming nodig zijn moet dit geregeld en betaald worden door de klant.


4.AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

4.1 Op alle foto’s en geschreven teksten gemaakt door Sanne Vissers Photography rust het auteursrecht. Het is niet toegestaan de foto’s en geschreven teksten te dupliceren, delen, kopiëren, screenshotten, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Sanne Vissers Photography. Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden, foto’s en geschreven teksten wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

4.2 Alle gemaakte foto’s en geschreven teksten van Sanne Vissers Photography blijven ten allen tijde eigendom van Sanne Vissers Photography. Sanne Vissers behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf Sanne Vissers Photography.

4.3 Bij het boeken van een dienst/product van Sanne Vissers Photography koopt u niet het auteursrecht af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. Het verzenden van foto’s naar de klant/deelnemer wordt enkele een licentie over deze foto’s verleend.

4.4 De klant /deelnemer is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden over foto’s van Sanne Vissers.

4.5 De klant/deelnemer dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden, (commerciële) bedrijven en/of publicaties voor en door derden.

4.6 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten (artikel 25AW) van Sanne Vissers Photography, rekent Sanne Vissers Photography een ander te bepalen vergoeding, ter vergoeding van de geleden schade. Dit wil zeggen dat bij posten van foto’s zonder logo op social media of elders dan geen eigen gebruik, zal er een schadevergoeding verstuurd. ‘De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op social media of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden en filters.’De klant mag de foto’s zonder logo niet online/ op social media delen. Deze foto’s zijn voor privé gebruik, zoals afdrukken, vergrotingen of fotoalbums’

4.7 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Sanne Vissers photography.

4.8 Bij inbreuk komt Sanne Vissers Photography een vergoeding toe, die Sanne Vissers Photography zelf bepaald, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

4.9 Sanne Vissers Photography is vrij om de door een deelnemer/klant gemaakte foto tijdens een workshop, cursus, fotoshoot of andere dienst te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.

4.10 Het portretrecht ligt bij de deelnemer/klant. De deelnemer/klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Sanne Vissers Photography om tijdens een fotoshoot, workshop of andere dienst gefilmd en gefotografeerd te worden ten behoeven van promotiemateriaal etc.

4.11 Indien de deelnemer/klant bezwaard heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de deelnemer/klant dit van te voren schriftelijk te melden bij Sanne Vissers Photography.

4.12 In de gevallen waar Sanne Vissers Photography de fotoshoot locatie verzorgd, dient de klant de locatie te waarderen en geen schade aan te brengen. Hierbij geld ook na de fotoshoot de locatie niet dermate te gebruiken, zodat de locatie niet meer gebruikt kan worden.5. KLACHTEN

5.1 Klachten betreffende het geleverde werk of diensten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 werkdagen na de fotoshoot of andere diensten schriftelijk aan Sanne Vissers Photography te worden gemeld.

5.2 Bij ontevredenheid krijgt de deelnemer/klant in geen enkel geval zijn of haar geld of tegoeden terug aangezien er producten geleverd worden die persoonlijk gemaakt zijn voor de klant. Hij of zij kan in dit geval een klacht indienen binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de fotoshoot of andere diensten waarna Sanne Vissers Photography zal kijken wat zij voor hem of haar kan betekenen.


6. LEVERING

6.1 De door Sanne Vissers Photography opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Indien de klant foto’s nabesteld zal de levertijd langer worden. Dit is afhankelijk van de grootte van uw nabestelling. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant. Het proces van betaling voor de nabestelling wordt herhaald d.m.v. een nieuwe factuur, zodra betaald is zal er gestart worden aan de bewerking van de nabestelde foto’s.

6.3 De levertijd kan ten alle tijden aangepast worden als er bij Sanne Vissers Photography een onverwachte tegenslag komt. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant.7. RECHTS- EN FORUMKEUZE

7.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederland recht.

7.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

7.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Sanne Vissers Photography en de opdrachtgever/deelnemer/klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.